Stadgar

för Svenska Dahliasällskapet

Antagna vid ordinarie årsmöte 2015-03-23

§ 1. Föreningens namn.

Föreningens namn är Svenska Dahliasällskapet.

Den är en ideell förening, med säte i Lidköping. Org. nr.802436-0110

§ 2. Föreningens syfte.

Att verka för ökad, kunskap om och odling av Dahlior.

§ 3. Föreningens verksamhetsområde.

Verksamhetsområdet är i första hand Sverige.

Medlemmar från andra länder är välkomna, men kan inte ingå i styrelsen, eller ha andra uppdrag i föreningen.

§ 4. Medlemskap.

Enskilda personer eller organisationer kan vara medlemmar i föreningen.

Medlemskap erhålls genom inbetalning av den årsavgift som beslutats av årsmötet.

För organisationer gäller: Ska beviljas medlemskap av Dahliasällskapets styrelse.

Årsmötet beslutar om medlemsavgift för det nästkommande året.

Vid omröstningar på medlemsmöten gäller: Ett medlemskap är en röst

Ska utse en person som är deras företrädare i föreningen.

§ 5. Medlems rättigheter

Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter och att deltaga i dess aktiviteter. Även medlemmens familj kan deltaga i föreningens aktiviteter.

§ 6. Hedersmedlem.

Hedersmedlem kan nomineras av styrelsen och utses av årsmötet. Hedersmedlem betalar inte årsavgift men har samma rättigheter som betalande medlem.

§ 7. Utträde.

Medlem äger rätt att utträda ur föreningen, antingen genom uppsägning eller utebliven medlemsavgift. Medlemskapet upphör om medlemsavgiften ej har erlagts senast den 1 maj, det år avgiften avser.

Medlem som vid möten, konferenser, mässor eller dylikt, uppträder på sådant sätt att föreningens goodwill skadas, kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen.

§ 8. Verksamhetsår.

Föreningens verksamhetsår omfattar ett kalenderår.

Årsmöte ska hållas under mars månad.

Motioner till årsmöte ska skriftligt lämnas in till styrelsen senast den 31 december.

§ 9 Kallelseåtgärd

Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.

Kallelsen innehåller tid och plats för årsmötet, liksom om var kompletta årsmöteshandlingar finns att tillgå. Till kallelsen bifogas dagordningen för årsmötet.

Årsmöteshandlingarna består av:

• Dagordning

• Styrelsens årsberättelse

• Resultat och balansräkning

• Revisorernas rapport

• Budget med förslag om medlemsavgift

• Motioner

• Styrelsens yttrande över inkomna motioner

• Styrelsens egna förslag till årsmötet

• Verksamhetsplan

§ 10. Beslutsordning.

Medlemsmöten och i första hand årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens verkställande organ.

Årsmötets, andra medlemsmötens och styrelsemötens beslut fattas genom acklamation. Dock kan om så begärs beslut fattas genom votering. Votering ska ske som öppen votering, utom vid personval då sluten votering ska tillämpas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Beslut fattas med enkel majoritet, utom vid beslut om stadgeändringar, då 2/3 majoritet fordras. Stadgeändringar kan endast beslutas på årsmöten och ska beslutas med datum för när de börjar gälla.

Beslut om upplösande av föreningen kan endast ske om två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte, beslutar så, med 2/3 majoritet.

§ 11. Årsmötesärenden.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av två justerare, tillika rösträknare.

Val av pressreferent för mötet.

Fastställande av röstlängd.

Fastställande av föredragningslista.

Godkännande av kallelsen.

Styrelsens verksamhets och ekonomiska berättelse.

Revisorernas berättelse.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

Beslut om inkomna motioner, styrelsens yttrande om inkomna motioner.

Styrelsens förslag till årsmötet

Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen.

Val av funktionärer i föreningen:

Val av ordförande.

Val av kassör.

Val av övriga styrelseledamöter

Val av styrelseersättare.

Val av revisorer och revisorsersättare.

Val av valberedning.

Beslut om firmatecknare.

Fastställande av medlemsavgift för nästa år.

Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år.

Övriga frågor.

§ 12. Ekonomiska ersättningar.

Styrelsen och övriga funktionärer har rätt till kostnadsersättningar som beslutas av årsmötet.

Arvode utgår inte för något uppdrag i föreningen.

§ 13. Styrelsen.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten i sällskapet bedrivs som medlemmarna har beslutat på årsmöte och andra medlemsmöten.

Föreningens styrelse ska bestå av ordförande och kassör som utses av årsmötet.

Därutöver styrelseledamöter och ersättare till ett antal som årsmötet bestämmer.

Dock ska styrelsen bestå av minst tre personer.

Styrelsen utser inom sig övriga styrelsefunktionärer.

Styrelsens ledamöter väljs på två år, hälften jämna år och hälften ojämna år. Fyllnadsval kan dock göras varje år.

Styrelsen ska under året hålla minst två protokollförda möten.

Styrelsen sammanträder när ordförande finner det lämpligt, eller när minst hälften av ledamöterna begär det.

Vid styrelsens sammanträden ska minst hälften av ledamöterna, eller deras ersättare, vara närvarande.

Ersättarna ska kallas till styrelsens sammanträden. De har yttranderätt på sammanträdet.

Styrelsen ska upprätta verksamhets och ekonomisk berättelse som presenteras vid årsmötet.

Styrelsen ska upprätta budgetförslag och verksamhetsplan för det kommande året som presenteras för årsmötet.

Styrelsen kan utse arbetsgrupper och lokala kretsar som under styrelsen ansvarar för olika delar och regionala områden av verksamheten.

§14. Lokal krets

Lokal krets för Sällskapets medlemmar får bildas efter beslut av Svenska Dahliasällskapets styrelse. Lokala kretsars utbredningsområde, uttryckt i postnummerområden, fastslås genom beslut av styrelsen. Lokal krets upplöses efter beslut av Svenska Dahliasällskapets styrelse.

Endast de lokala kretsar som stadgeenligt ingår i Svenska Dahliasällskapets organisation har rätt att i olika sammanhang representera Svenska Dahliasällskapet. Lokala kretsar har att, inom sitt utbredningsområde, arbeta för Svenska Dahliasällskapets ändamål. Lokalgruppen utser kontaktperson för gruppen. Det åligger kontaktpersonen särskilt att:

• medverka till fastställande av lokala kretsens program och att detta utannonseras i sällskapets tidning Dahlian och på hemsidan

• vara förmedlande länk mellan Svenska Dahliasällskapets styrelse och lokala kretsen

• i samråd med medlemmarna avge yttrande över ärenden som remitterats till lokala kretsen av Svenska Dahliasällskapets styrelse

§ 15. Revisorer.

Två revisorer utses, samt minst en revisorsersättare.

Revisorerna väljs på ett år.

Revisorerna ska granska föreningens verksamhet, ekonomi, protokoll och korrespondens.

Revisorerna ska upprätta en revisionsberättelse, som redovisas på årsmötet. I denna beskrivs hur arbetet utförts, om det finns några anmärkningar på styrelsens sätt att sköta föreningen, samt förslag på ev. ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

§ 16. Valberedning.

Valberedningen ska bestå av tre personer som väljs på tre år, en ledamot väljs per år.

Den ledamot som är inne på sista året av sin mandatperiod är sammankallande.

Valberedningen har att vid årsmötet föreslå personer som ska ingå i föreningens olika organ.

De personer som föreslås ska vara tillfrågade och ha accepterat att kandidera till det aktuella uppdraget.

§ 17. Föreningens upplösning.

Om föreningen upplöses i enlighet med reglerna i denna stadga, ska eventuell kassabehållning skänkas till Svenska Röda Korset.