Lemon Cane

Lemon Cane

Grupp:Dekorativ
Höjd: 110 cm
Färg: Gul, vita toppar
Blomstorlek: 8cm