Kogane Fubuuki

Kogane Fubuuki

Grupp: Dekorativ
Höjd:120 cm
Färg: Laxrosa, gul mitt
Blomstorlek: 15-20 cm